Φύλαξη Περιουσίας

Η φύλαξη της περιουσίας σας πραγματοποιείται με ειδικά εκπαιδευμένο και διακριτικό προσωπικό. Η επιλογή κατάλληλων ανθρώπων και ανάλογης προς τις ανάγκες περιβολής, η εκπαίδευση τόσο στις εγκαταστάσεις (για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που θα έχουν κατά τη φύλαξη), όσο και η επιτόπια εκπαίδευση, οι συνεχείς επιθεωρήσεις και έλεγχοι από τους επόπτες και αρχιφύλακες ως και οι λοιπές διαδικασίες ηλεκτρονικού ελέγχου περιπολιών και παρουσίασης στο κεντρικό σημείο επιτήρησης, εγγυώνται ότι οι απαιτήσεις της φύλαξης για την ασφαλή και αδιατάρακτη λειτουργική ασφάλεια της εγκατάστασης, εκ μέρους του προσωπικού μας, αναγράφεται σε ιδιαίτερο βιβλίο καθηκόντων.

Βασική μας αρχή είναι πως η ασφάλεια της εγκατάστασης πρέπει να συνδυάζεται με την ομαλή λειτουργία του χώρου.

Scroll to Top